• Program Powszechnej Nauki Pływania

    • Nasza szkoła przystąpiła do Programu Powszechnej Nauki Pływania ,,Umiem pływać”, Lubuszanin pływa. Jest to propozycja Ministerstwa Sportu i Turystyki w porozumieniu z Lubuską Federacją Sportu oraz Urzędem Miejskim w Dobiegniewie, skierowana  do uczniów klas III szkół podstawowych.

     Zadaniem programu jest zaspokojenie zainteresowania uczniów w zakresie aktywności fizycznej, zapewnienie aktywnego wypoczynku po zajęciach w szkole, nauka korzystania z akwenów wodnych, zaspakajanie potrzeb ruchowych oraz zapobieganie i korygowanie wad postawy. Poprzez pływanie podnosimy wydolność i sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i korygujemy wspomniane wady postawy.

     Na zajęcia uczęszcza grupa 15 uczestników wyłoniona w trakcie rekrutacji. Chętnych było więcej niż miejsc. O dostaniu się na listę decydowała wada postawy, systematyczność uczęszczania na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zachowanie ucznia. W razie nieobecności ucznia z listy głównej i uprzednim zgłoszeniu przez rodzica jedzie uczeń z listy rezerwowej. Wyjazdy są w każdą sobotę, oprócz świąt pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, zgodnie z informacją przekazaną rodzicom.

     Na basenie ,,Słowianka’’ w Gorzowie Wlkp. zajęcia prowadzi instruktor pływania, którego polecenia dokładnie wykonują dzieci. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin zajęć oraz zasady zachowania się i bezpieczeństwa na pływalni. Rodzice i opiekunowie mogą poprosić o konsultację instruktora dotyczącą rozwoju umiejętności, postępów i zachowania ucznia.

     Program trwa do końca czerwca bieżącego roku. W roku szkolnym 2014/2015 przewiduje się jego kontynuację i utworzenie następnej grupy uczestników spośród obecnych drugoklasistów.