• Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

    •  

     REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA

     Szkoły Podstawowej

     im. Żołnierzy Września – Woldenberczyków

     w Dobiegniewie

      

     Wybory Rzecznika Praw Ucznia

     1. Rzecznika Praw Ucznia powołuje spośród pracowników szkoły Dyrektor na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
     2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez społeczność uczniowską w wyborach:
     1. tajnych - każdy ma prawo do tajności swojego wyboru;
     2. powszechnych - każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania;
     3. bezpośrednich - każdy uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach.
     1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
     2. Rzecznika Praw Ucznia może odwołać przed upływem kadencji Dyrektor Szkoły na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek zainteresowanego.

      

     Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

     1. Zapoznanie społeczności uczniowskiej z prawami i obowiązkami uczniów oraz prawami dziecka.
     2. Propagowanie praw ucznia i praw dziecka wśród pracowników szkoły.
     3. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
     4. Pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między:
      1. uczniami
      2. uczniami i pracownikami szkoły
     5. Pełnienie funkcji doradczej dla uczniów w sprawach związanych z prawami ucznia i prawami dziecka.
     6. Współpraca ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
     7. Ścisła współpraca z Dyrekcją szkoły, pedagogami i psychologiem w sprawach związanych z przestrzeganiem praw ucznia.
     8. Interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia.

      

     Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-uczeń":

     1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu.
     2. Podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu.
     3. W przypadku bezskutecznych mediacji podjęcie współpracy z wychowawcami stron konfliktu, ewentualnie zwrócenie się z prośbą o pomoc do szkolnego pedagoga.
     4. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły (po uprzednim zapoznaniu się z problemem).

      

     Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-nauczyciel (pracownik szkoły)":

     1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu.
     2. Podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu.
     3. W przypadku braku rozstrzygnięcia konfliktu zwrócenie się o pomoc do Rady Pedagogicznej lub/i Dyrektora szkoły.
     4. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły (po uprzednim zapoznaniu się z problemem).