• Program - "Umiem pływać"

    •  

     ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

     Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” był  adresowany do uczniów klas IIII szkół podstawowych w całej Polsce. Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

     Główne cele projektu:

     • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
     • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
     • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
     • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
     • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
     • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
     • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

     Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania odbywały się raz w tygodniu (w sobotę) na basenie w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Słowianka”  w Gorzowie Wlkp. Brały w nich udział dwie 15-osobowe grupy dzieci z klas III w okresie kwiecień-czerwiec i wrzesień-listopad 2014r.. Każda grupa miała dziesięć wyjazdów na basen. Na zajęciach dzieci miały przede wszystkim propozycję  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania pod okiem instruktora. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

     F. Filas