• O projekcie

    • PROJEKT GRANTOWY

     „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Dobiegniewie”

      

                 Gmina Dobiegniew znalazła się na drugim miejscu listy rankingowej wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „FAMILIJNE LOWE” i otrzymała wsparcie z Funduszy Europejskich w wysokości 250 000 zł.

     Zostało ono przeznaczone  na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.Powstanie on na bazie Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie.

      

     CEL PROJEKTU

     Cel przedsięwzięcia to wsparcie dorosłych mieszkańców Gminy Dobiegniew w rozwoju kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych, wykorzystywanych na rynku pracy i w życiu osobistym poprzez utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji z wykorzystaniem potencjału Gminnego Zespołu Szkół w partnerstwie z lokalnymi jednostkami i skierowanie bogatej oferty edukacyjnej odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom uczestników LOWE

      

     PARTNERZY PROJEKTU

     • Centrum Integracji Społecznej,
     •  Uniwersytet III Wieku,
     • Sołtysi i Rady Sołeckie sołectw: Osiek, Radęcin.

      

     GRUPA DOCELOWA

     Grupę docelową stanowić będą chętne osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny z obszarów zdegradowanych  gminy,  w szczególności:

     •  osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych,
     •  osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia,
     •  osoby dorosłe związane z rolnictwem,
     •  osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
     •  osoby dorosłe, w tym niepełnosprawne, korzystające z pomocy i usług OPS i ŚDS,
     •  osoby dorosłe w wieku 45+.

      

     PLANOWANE EFEKTY

     • zwiększenie aktywności edukacyjnej dorosłych mieszkańców gminy

     (w tym z niepełnosprawnościami),

     • aktywizacja dorosłych mieszkańców w zakresie uczenia się przez całe życie,
     • wyposażenie grupy docelowej w kompetencje kluczowe (umiejętności komunikacyjne, współpraca w zespole, planowanie i kompetencje istotne na rynku pracy orz w pełnieniu ról społecznych.
     • wykreowanie nowej roli szkoły, skupiającej i aktywizującej bierne edukacyjnie osoby dorosłe,
     • zacieśnienie partnerstwa szkoły z innymi instytucjami w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.

      

     CZAS REALIZACJI

     • od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2012 r.

      

     PLAN NA KONTYNUACJĘ DZIAŁAŃ W OKRESIE TRWAŁOŚCI LOWE

     • wykorzystanie GZS jako lokalnego centrum organizowania i animowania pozaformalnej edukacji dorosłych,
     • realizowanie przedsięwzięć i projektów społeczności lokalnej,
     • angażowanie rodziców i opiekunów uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.