Ogłoszenia Aktualności Opis i harmonogram działań O projekcie Umowa partnerska

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji -projekt grantowy

O projekcie

PROJEKT GRANTOWY

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Dobiegniewie”

 

            Gmina Dobiegniew znalazła się na drugim miejscu listy rankingowej wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „FAMILIJNE LOWE” i otrzymała wsparcie z Funduszy Europejskich w wysokości 250 000 zł.

Zostało ono przeznaczone  na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.Powstanie on na bazie Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie.

 

CEL PROJEKTU

Cel przedsięwzięcia to wsparcie dorosłych mieszkańców Gminy Dobiegniew w rozwoju kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych, wykorzystywanych na rynku pracy i w życiu osobistym poprzez utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji z wykorzystaniem potencjału Gminnego Zespołu Szkół w partnerstwie z lokalnymi jednostkami i skierowanie bogatej oferty edukacyjnej odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom uczestników LOWE

 

PARTNERZY PROJEKTU

 • Centrum Integracji Społecznej,
 •  Uniwersytet III Wieku,
 • Sołtysi i Rady Sołeckie sołectw: Osiek, Radęcin.

 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowić będą chętne osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny z obszarów zdegradowanych  gminy,  w szczególności:

 •  osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych,
 •  osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia,
 •  osoby dorosłe związane z rolnictwem,
 •  osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 •  osoby dorosłe, w tym niepełnosprawne, korzystające z pomocy i usług OPS i ŚDS,
 •  osoby dorosłe w wieku 45+.

 

PLANOWANE EFEKTY

 • zwiększenie aktywności edukacyjnej dorosłych mieszkańców gminy

(w tym z niepełnosprawnościami),

 • aktywizacja dorosłych mieszkańców w zakresie uczenia się przez całe życie,
 • wyposażenie grupy docelowej w kompetencje kluczowe (umiejętności komunikacyjne, współpraca w zespole, planowanie i kompetencje istotne na rynku pracy orz w pełnieniu ról społecznych.
 • wykreowanie nowej roli szkoły, skupiającej i aktywizującej bierne edukacyjnie osoby dorosłe,
 • zacieśnienie partnerstwa szkoły z innymi instytucjami w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.

 

CZAS REALIZACJI

 • od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2012 r.

 

PLAN NA KONTYNUACJĘ DZIAŁAŃ W OKRESIE TRWAŁOŚCI LOWE

 • wykorzystanie GZS jako lokalnego centrum organizowania i animowania pozaformalnej edukacji dorosłych,
 • realizowanie przedsięwzięć i projektów społeczności lokalnej,
 • angażowanie rodziców i opiekunów uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.

Kontakt

 • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
  ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
 • ul. Gdańska 95 76 11 091
  u. Poznańska 95 76 11 124