SU klasy IV - VI SU klasy I - III "Mały Samorząd Uczniowski" Regulamin SU Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

Samorząd Uczniowski

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

 

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Szkoły Podstawowej

im. Żołnierzy Września – Woldenberczyków

w Dobiegniewie

 

Wybory Rzecznika Praw Ucznia

 1. Rzecznika Praw Ucznia powołuje spośród pracowników szkoły Dyrektor na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
 2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez społeczność uczniowską w wyborach:
 1. tajnych - każdy ma prawo do tajności swojego wyboru;
 2. powszechnych - każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania;
 3. bezpośrednich - każdy uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach.
 1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
 2. Rzecznika Praw Ucznia może odwołać przed upływem kadencji Dyrektor Szkoły na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek zainteresowanego.

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Zapoznanie społeczności uczniowskiej z prawami i obowiązkami uczniów oraz prawami dziecka.
 2. Propagowanie praw ucznia i praw dziecka wśród pracowników szkoły.
 3. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 4. Pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między:
  1. uczniami
  2. uczniami i pracownikami szkoły
 5. Pełnienie funkcji doradczej dla uczniów w sprawach związanych z prawami ucznia i prawami dziecka.
 6. Współpraca ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 7. Ścisła współpraca z Dyrekcją szkoły, pedagogami i psychologiem w sprawach związanych z przestrzeganiem praw ucznia.
 8. Interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-uczeń":

 1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu.
 2. Podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu.
 3. W przypadku bezskutecznych mediacji podjęcie współpracy z wychowawcami stron konfliktu, ewentualnie zwrócenie się z prośbą o pomoc do szkolnego pedagoga.
 4. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły (po uprzednim zapoznaniu się z problemem).

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-nauczyciel (pracownik szkoły)":

 1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu.
 2. Podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu.
 3. W przypadku braku rozstrzygnięcia konfliktu zwrócenie się o pomoc do Rady Pedagogicznej lub/i Dyrektora szkoły.
 4. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły (po uprzednim zapoznaniu się z problemem).

 

 

 

Kontakt

 • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
  ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
 • ul. Gdańska 95 76 11 091
  u. Poznańska 95 76 11 124