„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew” IDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA Mali Odkrywcy Katyń...ocalić od zapomnienia Program Powszechnej Nauki Pływania Program pn. „Znajdź właściwe rozwiązanie” Projekt "Żyj zdrowo, jedz kolorowo!". TIK - TAK

Projekty realizowane

IDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA


sprawozdanie_z_projektu.docx

realizacja_projektu.docx

 


      

   Aneks_do_Projektu.docx

 


Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

uczniów klas I-III szkół podstawowych”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

 

 

Od października 2012 r.  w Szkole Podstawowej w Dobiegniewie rozpoczęły się zajęcia  pozalekcyjne w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” (projekt „Ucz się coraz lepiej”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zajęcia  realizowane będą do 30 czerwca 2013 r. w następujących modułach:

     

 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 9 grup, po 30 godzin dla grupy w okresie od 01.11.1012 r. do 30.06.2013 r.  
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 9 grup, po 30 godzin dla grupy w okresie od 01.11.1012 r. do 30.06.2013 r.  
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 4 grupy, po 30 godzin dla grupy w okresie od 01.11.1012 r. do 30.06.2013 r.  
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych – 4 grupy, po 30 godzin dla grupy w okresie od 01.11.1012 r. do 30.06.2013 r.  
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów – łącznie 90 godzin indywidualnych konsultacji połączonych z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym

 

Rekrutacja dzieci do Projektu została przeprowadzona na podstawie diagnoz dokonanych przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III.

Głównym celem  projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III  dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej.

Łącznie szkoła otrzymała ponad 80 000 zł na doposażenie bazy szkolnej i organizację zajęć pozalekcyjnych.

 • Na początku listopada otrzymaliśmy dostawę zamówionych pomocy dydaktycznych.
 • Uruchomiliśmy i doposażyliśmy w tablicę multimedialną i multimedialne programy edukacyjne salę zajęć komputerowych dla klas I – III.
 • Przygotowujemy salę socjoterapeutyczną. W każdej klasie znajdują się nowe pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają i podnoszą jakość prowadzonych zajęć z dziećmi.

 

Kontakt

 • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
  ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
 • ul. Gdańska 95 76 11 091
  u. Poznańska 95 76 11 124