• IDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA


    • sprawozdanie_z_projektu.docx

     realizacja_projektu.docx

      


           

        Aneks_do_Projektu.docx

      


     Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

     uczniów klas I-III szkół podstawowych”

      

     współfinansowany przez Unię Europejską

     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

     o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

      

      

     Od października 2012 r.  w Szkole Podstawowej w Dobiegniewie rozpoczęły się zajęcia  pozalekcyjne w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” (projekt „Ucz się coraz lepiej”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

      

     Zajęcia  realizowane będą do 30 czerwca 2013 r. w następujących modułach:

          

     • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 9 grup, po 30 godzin dla grupy w okresie od 01.11.1012 r. do 30.06.2013 r.  
     • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 9 grup, po 30 godzin dla grupy w okresie od 01.11.1012 r. do 30.06.2013 r.  
     • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 4 grupy, po 30 godzin dla grupy w okresie od 01.11.1012 r. do 30.06.2013 r.  
     • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych – 4 grupy, po 30 godzin dla grupy w okresie od 01.11.1012 r. do 30.06.2013 r.  
     • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów – łącznie 90 godzin indywidualnych konsultacji połączonych z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym

      

     Rekrutacja dzieci do Projektu została przeprowadzona na podstawie diagnoz dokonanych przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III.

     Głównym celem  projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III  dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej.

     Łącznie szkoła otrzymała ponad 80 000 zł na doposażenie bazy szkolnej i organizację zajęć pozalekcyjnych.

     • Na początku listopada otrzymaliśmy dostawę zamówionych pomocy dydaktycznych.
     • Uruchomiliśmy i doposażyliśmy w tablicę multimedialną i multimedialne programy edukacyjne salę zajęć komputerowych dla klas I – III.
     • Przygotowujemy salę socjoterapeutyczną. W każdej klasie znajdują się nowe pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają i podnoszą jakość prowadzonych zajęć z dziećmi.